บทที่ 1 : แนะนำคอร์สเรียน

บทที่ 2 : ตั้งค่าเริ่มต้น

บทที่ 3 : สร้างโมเดล

บทที่ 4 : เตรีมข้อมูลเขียนแบบ

บทที่ 5 : เขียนแบบสถาปัตยกรรม

บทที่ 6 : เขียนแบบโครงสร้าง

บทที่ 7 : เขียนแบบงานระบบ

บทที่ 8 : แบบอื่นๆ

บทที่ 9 : การส่งออกข้อมูล

ไฟล์งานประกอบการสอน

3.18 สร้างโมเดลราวกันตก (Railing Model)